Privacy Policy

1: Algemene informatie

 Beste klant uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://drukkerij-roelofs.nl (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Drukkerij Roelofs en haar klanten, prospecten en business partners (iii) bij het bezoeken van het gebouw/vestiging (iv) bij het bezoeken beurzen.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Drukkerij Roelofs verzamelt, alsook over de wijze waarop Drukkerij Roelofs deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Drukkerij Roelofs wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving” ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46. 

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Drukkerij Roelofs, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een event, m.a.w. elke vorm van communicatie met Drukkerij Roelofs impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens ) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Drukkerij Roelofs uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van Drukkerij Roelofs.

Soorten persoonsgegevens

Drukkerij Roelofs kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

 • Naam 
 • Voornaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Bankrekeningnummer
 • Accountnaam
 • Wachtwoord
 • Klantnummer
 • Communicatievoorkeur
 • Inloggegevens
 • Geografische gegevens
 • Social media profiel

Drukkerij Roelofs verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Drukkerij Roelofs , bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek aan de Website
 • Bezoek aan de vestiging
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het inschrijven voor webinars, events, seminars, demo etc.
 • Een samenwerking met Drukkerij Roelofs
 • Communicatie/correspondentie met en uitgaande van Drukkerij Roelofs
 • Het uitwisselen van business cards

De door Drukkerij Roelofs verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

Gebruik persoonsgegevens

Drukkerij Roelofs kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De opvolging na een meeting
 • De uitvoering van een overeenkomst met Drukkerij Roelofs (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • De opvolging na bezoek van de website
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Administratieve doeleinden
 • Boekhoudkundige doeleinden
 • Registreren van bezoekers van de vestiging

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Drukkerij Roelofs of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Drukkerij Roelofs rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Drukkerij Roelofs of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Drukkerij Roelofs zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot Drukkerij Roelofs). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan leveranciers waar wij mee samenwerken, afwerkers, financiële instellingen, cloud partner, transport partners, dienstverleners, etc.

Indien het noodzakelijk is dat Drukkerij Roelofs in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Drukkerij Roelofs uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Drukkerij Roelofs hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Drukkerij Roelofs.
 • Wanneer Drukkerij Roelofs of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Drukkerij Roelofs heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Drukkerij Roelofs uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Drukkerij Roelofs uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Drukkerij Roelofs  wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met Info@drukkerij-roelofs.nl of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Drukkerij Roelofs te bezorgen via e-mail of per post. Ter verificatie van uw identiteit zal identiteitskaart en/of aanmelding aan de receptie vereist worden.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen. 

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van Drukkerij Roelofs meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Drukkerij Roelofs.

Beveiliging persoonsgegevens 

Drukkerij Roelofs verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Drukkerij Roelofs zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren [in de cloud, onsite, etc.].

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Drukkerij Roelofs, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Drukkerij Roelofs in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Drukkerij Roelofs zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Drukkerij Roelofs raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met Drukkerij Roelofs.

Update Privacy Verklaring

Drukkerij Roelofs is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Drukkerij Roelofs draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer Drukkerij Roelofs

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Drukkerij Roelofs uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@drukkerij-roelofs.nl
 • Via de post: Josink Esweg 23 7545 PN Enschede

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Drukkerij Roelofs deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Drukkerij Roelofs  uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.



Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee kunnen we advertenties tonen op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Oké